ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018г.