Списък на одобрени кандидати за изпълнители на дейност 4 по проект "Равен шанс за всички деца", № BG05М9ОР001-2.004-0055, ОП РЧР 2014-2020