Списък на допуснати до събеседване кандидати за изпълнители на дейност 4 по проект "Равен шанс за всички деца"