Р Е Г И С Т Ъ Р на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Петрич