Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на гр.Петрич