Обяви и съобщения

 • ИП: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Петрич"

  Публикувано на: Sep 2, 2019

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград"" с възложител Община Петрич . Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • ИП "Изграждане на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане в ПИ  56126.452.20 и в части от ПИ по КККР на гр.Петрич"

  Публикувано на: Sep 2, 2019

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - огнеупорни тухли, покривни керемиди, тухли, плочи и други  в имот с идентификатор 56126.452.20 и в части от ПИ 56126.452.18 и 56126.452.19 по КККР на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград"" с възложител "Подгорие 2013" ООД . Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • ИП "Изграждане на автосервиз и ТИР паркинг в ПИ  56126.241.66 по КККР на гр.Петрич общ.Петрич

  Публикувано на: Aug 26, 2019

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на автосервиз и ТИР паркинг в ПИ с идентификатор  56126.241.66 по   одобрени  КККР на гр.Петрич общ.Петрич, обл.Благоевград" с възложител Костадин Чаров . Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • ИП "Изграждане на бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг в имоти 52091.6.27 и 52091.6.28, с.Ново Кономлади

  Публикувано на: Aug 19, 2019

  Изготвена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг за собствени нужди в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28, по одобрени Кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Ново Кономлади, общ.Петрич, обл.Благоевград ". В 14-дневен срок от публикуване заинтересованите лица могат да правят писмени становища и/или възражения по изготвената информация.

 • Осигуряване на обществен достъп по реда на чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за ИП "Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг

  Публикувано на: Aug 12, 2019

  Изготвена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“, землище на с.Старчево и  автосервиз в имот с идентификатор 69119.34.34, местност „Забрането“, землище на с.Старчево, общ.Петрич, обл.Благоевград". В 14-дневен срок от публикуване заинтересованите лица могат да правят писмени становища и/или възражения по изготвената информация.

   

 • Изграждане на къщи за гости и къмпинг  в имот с идентификатор 47189.140.1, с.Марикостиново, общ.Петрич, обл.Благоевград

  Публикувано на: Aug 1, 2019

   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за "ИИзграждане на къщи за гости и къмпинг  в имот с идентификатор 47189.140.1 в местността "Хано" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Марикостиново, общ.Петрич, обл.Благоевград и транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 47189.140.1". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.Кожух, с.Рупите, община Петрич, област Благоевград за УПИ І – за КИН”

  Публикувано на: Aug 1, 2019

  На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за Екологична оценка, уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за Решение на РИОСВ – Благоевград във връзка с обособяване на обект от първостепенно значение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи некрополи“ включващ обособяване на две зони - основна - за културно историческо наследство (КИН) и обслужваща зона - за социализация и рекреационни дейности (Ок) чрез изработени "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.Кожух, с.Рупите, община Петрич, област Благоевград за УПИ І – за КИН” и „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м.Рупите, с.Рупите, община Петрич, област Благоевград за УПИ VІІ – Ок-А обслужваща зона за социализация на Археологическа НКЦ “Хераклея Синтика”.

 • Изграждане на мотел,кафе-бар, офиси и паркинг в имот с идентификатор 47189.162.13, с.Марикостиново, общ.Петрич, обл.Благоевград"

  Публикувано на: Jul 30, 2019

   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел,кафе-бар, офиси и паркинг в имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени КККР на с.Марикостиново, общ.Петрич, обл.Благоевград". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване

1 - 8 of 86 results
Предишна  |  Следваща