Изграждане на 8 броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица в ПИ 56126.603.4556 по одобрени КККР на гр.Петрич,  обл.Благоевград"