Регистър на съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, стопанисвани от Община Петрич