Заповед за определяне на санитарно-охранителни зони около НМВ "Марикостиново

На основание чл.72, във връзка с чл.66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, община Петрич уведомява заинтересованите лица за издадена Заповед № РД-608/05.08.2019г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточниците на находище на минерална вода "Марикостиново", с.Марикостиново, общ.Петрич. В 30-дневен срок от датата на публикуване могат да бъдат направени възражения по заповедта.