Наредба за условията и реда за отглеждане на животни и птици на територията на община Петрич