СПРАВКА

ОТНОСНО : Постъпили предложения и становища  по проекта на Наредба  за     условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич.
     На основание чл.26 ал.5 от ЗНА , съобщавам че  не са постъпили предложения и становища  по проекта на Наредбата  за     условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич, публикувана на страницата  на Община Петрич на 23.01.2017г.