НАРЕДБА

За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Петрич