Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Петрич върху общинската част от капитала на търговски дружества

Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Петрич върху общинската част от капитала на търговски дружества