Архив Наредби 10.07.2017г.

 • ПРАВИЛНИК

  Публикувано на: Jun 21, 2017

  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 • НАРЕДБА

  Публикувано на: Jun 21, 2017

  За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Петрич

 • Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Петрич върху общинската част от капитала на търговски дружества

  Публикувано на: May 9, 2017

  Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Петрич върху общинската част от капитала на търговски дружества

 • Наредба

  Публикувано на: May 5, 2017

  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПАРКИРАНЕ НА пътни ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
  (приета с решение № 489 от Протокол № 20/ 1 1.04.2017г.)

 • СПРАВКА

  Публикувано на: Mar 28, 2017

  ОТНОСНО : Постъпили предложения и становища  по проекта на Наредба  за     условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич.
       На основание чл.26 ал.5 от ЗНА , съобщавам че  не са постъпили предложения и становища  по проекта на Наредбата  за     условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич, публикувана на страницата  на Община Петрич на 23.01.2017г.

   

Общ брой: 5