Обява на конкурс за длъжността "ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР" на община Петрич

Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за длъжността "ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР" на община Петрич, обявен със заповед № IV-А-265/09.05.2016г. на Кмета на община Петрич