Закон за администрацията

Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 21.01.1999 г. - бр. 8 от 29.01.1999 г.; доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 81 от 6.10.2000 г.#, в сила от 1.01.2001 г. (# Измененията на закона, направени с ПЗР на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., влизат в сила от 1.01.2001 г. За действащите до тази дата текстове виж съответния архив).