Закон за българските документи за самоличност

Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., в сила от 1.04.1999 г., изм. и доп., бр. 53 от 11.06.1999 г., в сила от 1.08.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 70 от 6.08.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 29.12.2000 г., бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 27.04.2001 г.