Европейска харта за местното самоуправление

Страсбург, 15.Х.1985 г. Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.; обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г.; в сила от 1.09.1995 г.