Закон за избиране на народни представители

Обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.1991 г., в сила от 22.08.1991 г., изм. и доп., бр. 70 от 27.08.1991 г., бр. 76 от 13.09.1991 г., в сила от 13.09.1991 г., изм., бр. 98 от 28.11.1991 г.; частично отменен, бр. 66 от 25.07.1995 г.; Решение № 4 от 11.02.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 22 от 14.03.1997 г.