Устройствен правилник на Община Петрич

С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в ибщинската администрация на Община Петрич на основание чл.11 от Закона за администрацията.