Последваща оценка на Общински план за равитие 2007-2013г. на община Петрич

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Петрич 2007-2013 година, приета с решение № 1018 от 18.12.2014г. от Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Петрич, проведено на 18.12.2014г.