С настоящето на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, във връзка  с  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Общинска администрация – гр. Петрич