Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.