На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земедели", чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.72б от ППЗСПЗЗ