В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността