Обяви и съобщения

 • Съобщение

  Публикувано на: Aug 6, 2019

  С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка  с  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,     Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Роза Неделчева Кръстева и Иван Иванов Неделчев

 • ОБЯВА

  Публикувано на: Aug 2, 2019

  Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2019-2020 година, Общинска служба по земеделие гр. Петрич, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че  са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за

 • С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка  с  чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,     Общинска администрация – гр. Петрич

  Публикувано на: Aug 1, 2019

  съобщава на Запрянка Костадинова Борисова и Стоян Кирилов Неделчев, в качеството им на заинтересована страна, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 47189.158.13, местност „Горничето”, землище на с. Марикостиново, общ. Петрич на основание чл.134,ал.2, т. 6 от ЗУТ, като новообразувания УПИ I- 158013 се отрежда  за „Авторемонтна работилница

 • ОБЯВА

  Публикувано на: Aug 1, 2019

  Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 година, Общинска служба по земеделие гр. Петрич, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че  са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за

 • С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  Общинска администрация – гр. Петрич

  Публикувано на: Aug 1, 2019

  съобщава на Андон Георгиев Мичев, Евгени Йорданов Мичев, Лорита Йорданова Георгиева, Стоянка Сотирова Митрева, Валентина Костадинова Христова–  че със заповед № I-C-101/ 04.07.2019 год. на Кмета  на Община Петрич е одобрено изменение на подробен устройствен

 • На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, ОбА-Петрич

  Публикувано на: Jul 30, 2019

  Уведомяваме Ви, в качеството Ви на заинтересовано лице на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изработен проект за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.49 по плана на с. Коларово, общ. Пертич  с отреждане за „Кметство, читалище, поща, жилищно строителство, кафе-сладкарница, магазин, озеленяване и площад

  Стоян Иванов Геров,ул. „ Малчика” №9,с. Коларово, общ. Петрич.

 • С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр. Петрич

  Публикувано на: Jul 30, 2019

  съобщава на Славчо Младенов Спасов и Теньо Младенов Спасов в качеството им на заинтересована страна, че с Решение № I-C-93/28.06.2019 год. на Кмета на Община Петрич е поправена явна фактическа грешка, допусната в Заповед № I-C-140/16.08.2017 год. за одобряване 

 • С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  Общинска администрация – гр. Петрич

  Публикувано на: Jul 30, 2019

  Петрич съобщава на  -Атанас Иванов Атанасов,ж.к..”Сухата река” №84, вх.А, ет.5, ап.14, гр.София; -Кирил Митков Андреев, ул..”Цар Симеон” №202,  ет.4, ап.13, гр.София,;-Николай Стоилов Макенджиев, жк..”Дружба” №68,  ет.15, ап.68, гр.София,;-Анастасия Костадинова Джаксън, жк..”Младост 4” №460А, вх.4, ет.6, ап.30, гр.София;-Злата Илиева Лагадова, ул..”Кръстьо Асенов” №9,  ет.2, ап.3, гр.Благоевград;-Йорданка Атанасова Пилева, ул..”

9 - 16 of 252 results