Обяви и съобщения

 • Съобщение

  Публикувано на: Mar 24, 2017

  С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на Крум Борисов Петров, ул. „Крум Хр. Стоянов” № 1А, гр. София, общ.Столична и Даниела Григорова Ячкова, ул. „Цар Симеон Велики” № 24, с. Самуилово, общ.Петрич, че в отдел „ТСУ” при Общинска администрация-Петрич, етаж III, стая 307 е изложен за справка проект за подробен устройствен план-план за застрояване на част от имот с номер 007001, м. „ВИС”, землище на с. Габрене, общ.Петрич, за изграждане на обект: „базова станция № 2112”.

 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

  Публикувано на: Mar 22, 2017

  При спазване разпоредбите на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти на територията на община Петрич е обявен официалната интернет страница на Общинска администрация Петрич.

 • Списъци на земеделски територии придобили характеристика на гора

  Публикувано на: Mar 20, 2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Приложеният списък е изготвен в изпълнение на § 49, ал. 1 от Закона на горите и включва имоти със земеделско предназначение със следните характеристики:
  1. Имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица, които към 1 март 1991 година са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения, но не са отразени като такива в картата на възстановената собственост;
  2. Имоти, които са възстановени или придобити по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразени върху кадастралната карта или върху картата на възстановената собственост като земеделски територии, но са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения преди 1 март 1991 година;
  3. Имоти, държавна и общинска собственост, придобили характеристиката на гора;
  Процедурата е свързана с промяна на предназначението от земеделски в горски територии на имоти, придобили характеристика на гора.
  Приложеният списък на имоти, се обявява за срок от два месеца на публично място в сградата на община и в кметствата на населените места за запознаване на собствениците на засегнатите имоти.
  В едномесечен срок от изтичането на срока за обявяване собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията.
  Възраженията се представят в деловодството на РДГ Благоевград – Адрес: гр. Благоевград, ул. Васил Коритаров, №2
  Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на засегнатите имоти и взема решение в едномесечен срок от изтичането на срока за подаване на възражения. Решението се обявява на публично място в сградата на общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.
   Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява протокола в тримесечен срок от представянето му или го връща на комисията, ако са установени нарушения на административната процедура.
   В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка, като горска територия.
  Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
        След влизането в сила на заповедта, копие от нея се изпраща на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на имотите като горска територия в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост.

   

 • С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

  Публикувано на: Mar 16, 2017

  Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Павлина Илиева Спирова, ул. „Ал. Стамболийски” № 6, гр. Петрич, Димитър Пантазиев Спиров, ул. „Рокфелер” № 8, ет. 2, ап. 8, гр. Петрич и Любомир Томов Спиров, ж.к. „Изток”, бл. 15, ет. 3, ап. 9, гр. Петрич, че със заповед № I

 • У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е

  Публикувано на: Mar 10, 2017

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕТРИЧ УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ И ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЩИНАТА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАЩИТЕ НА 11 МАРТ ( СЪБОТА) СРОКОВЕ ЗА:

1 - 5 of 192 results
Предишна  |  Следваща