Отчет за 2017г.по чл.71 от Наредба приета с ПМС163/2015г