Заместник Кмет ФБОС

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Име, презиме, фамилия:            Илко Стоянов
Дата и място на раждане:        
Адрес:
Телефон:                                        0745  69 120                            
Ел. поща:
Приемно време: