ОА - Ръководство

Длъжност                                                                                                         Име

Кмет                                                                                                                  Димитър Бръчков

Председател на ОбС                                                                                        Георги Динев
Зам.-Кмет "Финанси, Бюджет и общинска собственост"    
Зам.-Кмет "ТСУиС и обществен ред"
Зам.-Кмет "Хуманитарни дейности"    
Секретар