Обяви и съобщения

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Yesterday 3:07:24 PM

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заентиресованото населени на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща
  инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци,генерирани на територията на Община Петрич” в УПИ 044109, м.»Тумбите»,

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Feb 27, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заентиресованото населени на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Разширяване на земеделско
  стопанство чрез инвестиции - изграждане на полиетиленова оранжерия в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25,

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Feb 15, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заентиресованото населени на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образувани от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“

 • Съобщение за инвестиционно предложение на Община Петрич

  Публикувано на: Feb 13, 2017

    Съобщение съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени
  биоотпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци,генерирани на територията на Община Петрич“ с възложител Община Петрич

   

 • За публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Feb 2, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заентиресованото населени на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Създаване нна общо 30,975 дка овощни градини от черешови насаждения 25,00 дка в местностите „Долен Чардак” и „Калъч бей“ на землище на с.Ново Кономлади с ЕКАТТЕ 52091, община Петрич, област Благоевград и бадемови насаждения 5,975 дка в имоти в  местност „Голям дол”

1 - 5 of 10 results
Предишна  |  Следваща