Обяви и съобщения

 • Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в имоти 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени КККР на с.Марикостиново"

  Публикувано на: Mar 12, 2019

  На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за изготвена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за " Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в имоти с идентификатори  47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Марикостиново, общ.Петрич, обл.Благоевград". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • Информация за ПНОВОС за ИП "Разширение на дейността на съществуваща площадка в имот 56126.990.4013, чрез добавяне на имот 56126.990.8, гр.Петрич"

  Публикувано на: Feb 15, 2019

   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за изготвена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Разширение на дейността на съществуваща площадка в имот с идентификатор 56126.990.4013 по КК и КР на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград, чрез добавяне  на нова площ (имот с идентификатор 56126.990.8 по КК и КР на гр.Петрич), нов вид отпадък нова дейност и изграждане на автомивка". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • Бензиностанция, търговски обект и паркинг за собствени нужди в имоти 52091.6.27 и 52091.6.28, с.Ново Кономлади

  Публикувано на: Feb 15, 2019

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за „Бензиностанция, търговски обект и паркинг за собствени нужди в имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28, местност „Чардака“, землище на с.Ново Кономлади, общ.Петрич, обл.Благоевград ". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, с.Капатово"

  Публикувано на: Jan 25, 2019

   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за изготвена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 207,603дка, находящи се в землището на с.Капатово, общ.Петрич, обл.Благоевград". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • "Разширяване на дейността на съществуваща площадка за отпадъци, имот 56126.990.4013 по КККР на гр.Петрич"

  Публикувано на: Jan 25, 2019

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за отпадъци, чрез добавяне на нова площ, нов вид отпадък - негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, нова дейност /предварително третиране/ за отпадъците от хартия/ картон и пластмаса/полиетилен, изграждане на автомивка в имот с идентификатор 56126.990.4013 по КККР на гр.Петрич, обл.Благоевград". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • Изграждане на 8 броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица  в имот  56126.603.4556 по КККР на гр. Петрич"

  Публикувано на: Jan 11, 2019

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за „Изграждане на 8 броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица  в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград ". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване

 • Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в с.Марикостиново, общ.Петрич"

  Публикувано на: Jan 9, 2019

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в имоти с идентификатори  47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Марикостиново, общ.Петрич, обл.Благоевград ". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

 • Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в с.Кромидово, общ.Петрич"

  Публикувано на: Jan 3, 2019

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Петрич за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви с обща площ 21 дка, находящи се в землището на в с.Кромидово, общ.Петрич, обл.Благоевград". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок  от дата на обявяване.

1 - 8 of 71 results
Предишна  |  Следваща