Обяви и съобщения

 • На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Jun 22, 2017

  предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 10м. с цел напояване на лозови насаждения в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич община Петрич, обл.Благоевград", с възложител „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ" ЕООД. Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Jun 6, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на търговски крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и ЗОХ, паркинг за леки автомобили и ТИР, търговски площи и заведение за хранене“ в имоти №022067, №022049, №022050, землище на с. Кулата,

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: May 22, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на полиетиленова оранжерия с площ 3,00дка в ПИ №031002 в землището на с.Михнево, общ.Петрич и създаване на черешова градина с площ 50дка в ПИ №078058 в землището на с.Беласица, общ.Петрич, обл.Благоевград", с възложител ЕТ "Ковернел-Васил Георгиев". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

   

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Apr 18, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтeресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури - тип затворена рециркулационна система” в ПИ 002019, м.»Чалията», землище на с.Първомай, общ.Петрич, обл.Благоевград, с възложител "Първострой-Г" ЕООД. Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Mar 27, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заентиресованото населени на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща
  инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци,генерирани на територията на Община Петрич” в УПИ 044109, м.»Тумбите»,

1 - 5 of 14 results
Предишна  |  Следваща