Обяви и съобщения

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Oct 10, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 56126.601.1467, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, община Петрич, област Благоевград”" с възложител "БЕЛАТУР" АД. Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от дата на обявяване.

 • инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕТРИЧ

  Публикувано на: Aug 15, 2017

  Инвестиционно предложение за промяна на проектно предложение: „Подобряване на градска среда в УПИ XXV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Jul 4, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в поземлен имот № 001039 в землището на с.Кавракирово, община Петрич,

 • На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Jun 22, 2017

  предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 10м. с цел напояване на лозови насаждения в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич община Петрич, обл.Благоевград", с възложител „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ" ЕООД. Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

1 - 5 of 18 results
Предишна  |  Следваща