Обяви и съобщения

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Yesterday 5:10:50 PM

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на полиетиленова оранжерия с площ 3,00дка в ПИ №031002 в землището на с.Михнево, общ.Петрич и създаване на черешова градина с площ 50дка в ПИ №078058 в землището на с.Беласица, общ.Петрич, обл.Благоевград", с възложител ЕТ "Ковернел-Васил Георгиев". Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

   

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Apr 18, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтeресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури - тип затворена рециркулационна система” в ПИ 002019, м.»Чалията», землище на с.Първомай, общ.Петрич, обл.Благоевград, с възложител "Първострой-Г" ЕООД. Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Mar 27, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заентиресованото населени на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща
  инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци,генерирани на територията на Община Петрич” в УПИ 044109, м.»Тумбите»,

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Feb 27, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтeресованото населениe на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Разширяване на земеделско
  стопанство чрез инвестиции - изграждане на полиетиленова оранжерия в поземлени имоти с идентификатори 56126.175.16, 56126.175.25,

 • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

  Публикувано на: Feb 15, 2017

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтeресованото населениe на Община Петрич изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Оранжерии със система за капково напояване в пи № 009002, 009004, 009009 /образувани от пи №009007, 009006 и 009005/ в местността „Линията“

1 - 5 of 12 results
Предишна  |  Следваща