В изпълнение на изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците,  ОБЩИНА ПЕТРИЧ

  • В изпълнение на изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците,  ОБЩИНА ПЕТРИЧ

    Публикувано на: Aug 20, 2018

    В изпълнение на изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците,  ОБЩИНА ПЕТРИЧ  сключи договор с „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. 

  • Съобщение за публично обявяване на Информация за ПНОВОС

    Публикувано на: May 5, 2017

    На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтиресованото население на Община Петрич за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на кокошки носачки в имот с идентификатор 56126.452.22, м."Амушева лъка", землище на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград, с възложител Димитър Велинов Георгиев. Писмени становища и/или възражения могат да се подават в деловодство на Общинска администрация-Петрич в 14-дневен срок от датата на обявяване.

Общ брой: 2